O projekcie "Środowisko Młodzieży"

Zainspirowani współpracą przy KSM-owym projekcie Młodzi dla Środowiska chcemy więcej! Uważamy, że troska o środowisko naturalne jest jedną z priorytetowych spraw, którymi należy się na co dzień zajmować i dlatego z dniem 1 października 2018 r. ruszyliśmy z projektem Środowisko Młodzieży.

 

Cóż to za projekt?

 

Środowisko Młodzieży to ogólnopolski program aktywnej edukacji ekologicznej realizowany poprzez szkolenia, eventy, seminaria, konferencje oraz aplikację na urządzenia mobilne, skierowany przede wszystkim – ale nie tylko – do młodych osób w wieku 14-30 lat. Jego głównym celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez edukację ekologiczną młodych ludzi i promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe:

  1. a) Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz wsparcie systemu edukacji w tym obszarze;
  2. b) Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
  3. c) Aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że rozwijając potencjał liderski młodych ludzi można zdziałać najwięcej – to oni pociągną za sobą innych i wzbudzą w nich autentyczną chęć działania na rzecz ochrony środowiska. Nie wystarczy mówić co powinno się robić, nie wystarczy nawet dać przykładu, trzeba wzbudzić zapał do działania, a to właśnie potrafią odpowiednio poprowadzeni w swoim rozwoju liderzy.

Tym, co wyróżnia nasz projekt spośród innych ekologicznych inicjatyw jest oparcie go na społecznej nauce kościoła w kwestii ekologii. Naszym drogowskazem jest tak zwana „zielona encyklika” papieża Franciszka pt. „Laudato Si”. Podobnie jak ona będziemy łączyć w naszym projekcie chrześcijańskie wartości z troską o przyrodę oraz szerzyć idee ekologii integralnej i nawrócenia ekologicznego, głoszonego także przez Papieża Polaka – św. Jana Pawła II. W projekcie tym pokażemy, że poprzez działania ekologiczne każdy z nas może tworzyć dobro!

 

Dlaczego dla młodzieży?

 

Wierzymy, że dzieci i młodzież mogą stać się swoistym przekaźnikiem treści ekologicznych w swoich rodzinach. Mogą one „upominać” i nakłaniać rodziców do właściwego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym, prowadzenia właściwej gospodarki wodno-ściekowej, itp. W pewnym stopniu poprzez swą świadomość ekologiczną dzieci i młodzież będą kształtować także model konsumpcyjny w rodzinie. Zamierzeniem Fundacji Dla Młodzieży jest prowadzenie działań uzupełniających w stosunku do szkolnych form edukacji ekologicznej uczniów, ale także edukacja osób dorosłych pozostających poza systemem oświaty.

 

Co wydarzy się w ramach projektu?

 

  1. Seminaria Środowiska Młodych – wykłady tematyczne oraz forum wymiany doświadczeń dla przedstawicieli poszczególnych diecezji w Polsce, służące wypracowaniu metod tworzenia środowiska młodzieżowego, zorganizowanego w strukturach młodzieżowych grup, w których może zaistnieć edukacja społeczna w oparciu o tematykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
  2. Szkolenia liderskie „Lider Środowiska Młodych” – 10 edycji szkoleń, mających na celu wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody poprzez tworzenie zorganizowanego środowiska młodych. Zaplanowane jest przeszkolenie 200 osób w skali Polski w 10 regionach. Uczestnicy szkoleń liderskich zostaną wyposażeni w warsztat z zakresu przywództwa, organizacji życia społecznego w oparciu o wszystkie sfery życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Każda grupa weźmie udział w 3 zjazdach po trzy dni.
  3. Eventy „Młodzi Dobra” – 5 wydarzeń w różnych regionach Polski, w czasie których będzie działał nasz punkt informacyjno-promocyjny, a podczas eventów można będzie wziąć udział w warsztatach ekologicznych, grach edukacyjnych i „atrakcjach” ekologicznych, które budują w młodych ludziach potrzebę i świadomość tworzenia dobra poprzez działania ekologiczne.
  4. Aplikacja „Dobra” – zbudujemy środowisko młodych także w przestrzeni świata wirtualnego poprzez stworzenie aplikacji mobilnej na smartfony. Aplikacja będzie zawierała nie tylko funkcje informacyjne z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ale ma dosłownie tworzyć środowisko młodych poprzez zakładanie w niej profili użytkowników i interakcję z innymi użytkownikami. Aplikacja będzie przedstawiać użytkownikom wyzwania, których zakończenie będzie nagradzane poprzez system zbierania punktów. Posłuży on do tworzenia zdrowej rywalizacji między użytkownikami w celu zdobycia nagród dla zbierających największą ilość punktów. Wyzwania będą dotyczyć m.in. odwiedzenia konkretnych miejsc związanych z ochroną środowiska, rozwiązywania quizów, otwartych pytań, ciekawostek, przesyłania zdjęć i materiałów video, przeczytania publikacji tematycznych, odsłuchania audycji itp. Wyposażenie aplikacji w funkcjonalność lokalizacji da możliwość informowania użytkownika w pobliżu jakiego obszaru chronionego się znajduje, wskaże także lokalizację pomników przyrody. Efektem działania aplikacji ma być aktywność użytkowników w realnym świecie środowiska młodych.
  5. Gotowe konspekty zajęć, dzięki którym we wszystkich parafiach w Polsce możliwa będzie zarówno edukacja ekologiczna, jak i budowanie środowiska młodzieżowego.
  6. Konferencja podsumowująca „Polska środowiskiem młodych” dwudniowa konferencja adresowana jest do liderów środowisk młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów, naukowców, przedstawicieli samorządów i społeczności lokalnych, organizacji ekologicznych, przedsiębiorców, polityków, decydentów wszystkich szczebli.

Projekt obejmuje swym zasięgiem teren całej Polski, zaplanowane działania są realizowane w wybranych regionach kraju. Czas trwania projektu: 1.10.2018 r. – 30.07.2020 r.

Realizatorem projektu jest Fundacja dla Młodzieży z siedzibą w Warszawie.